Najświętszego Serca Pana Jezusa i św. Jana Bosko

Rzymskokatolicka Parafia

  

ks. Waldemar Dekiel

 

 

 

 

  Budowniczy żywego kościoła:   Wspomnienia o. Leona Grzyśki
  Wspomnienia ks. Traczyka:   Wspomnienia Jolanty Mrozek
   Wspomnienia Krystyny Oleś:    Wspomnienia Elżbiety i Andrzeja Wrzesińskich:
           

 

 

ks. Anastazy Muża

 

Muża Anastazy (1886-1969), proboszcz w Piotrowicach

 

Urodził się 18 sierpnia 1886 w miejscowości Kuźnica na Półwyspie Helskim. Jego rodzi-cami byli Antoni (rybak) i Marianna z d. Budzisz (właścicielka pensjonatu). Został ochrzczony w kościele parafialnym w Jastarni. Uczęszczał do szkół w Kuźnicy i Wejhero-wie. Mając 16 lat podjął pracę zarobkową w szpitalu. Tam zetknął się ze Zgromadzeniem Salezjanów. Wstąpił do ich zgromadzenia w Oświęcimiu (1904), tam ukończył niższe se-minarium duchowne, wyższe zaś w Taniskim Gradzie k. Ljublany w Słowenii. Pełnił funk-cję nauczyciela w domach salezjańskich we Włoszech. Równocześnie studiował na Papie-skim Fakultecie Teologicznym w Turynie, gdzie doktoryzował się broniąc 7 lipca 1916 na-pisanej po łacinie pracy doktorskiej "O istocie Trójcy Świętej". Święcenia kapłańskie przyjął 19 marca 1916 w Foglizzo we Włoszech. Mszę św. prymicyjną odprawił w Święto Wniebo-wzięcia NMP w Jastarni. Po prymicjach posługiwał w domu zakonnym w Aleksandrowie Kujawskim. 

W 1924 roku z inicjatywy ks. Augusta Hlonda opuścił zgromadzenie i został inkardyno-wany do Administracji Apostolskiej Śląska Polskiego. Pełnił posługę wikariusza w Katowi-cach w Parafii Mariackiej i Mysłowicach. W 1926 roku został przeniesiony do Mikołowa z zadaniem wybudowania kościoła w Piotrowicach Śląskich. Z myślą awansu na proboszcza nowej parafii podjął się tego zadania i dopóki miał nadzieję na urzeczywistnienie swoich planów budowa nowego kościoła postępowała sprawnie. Zniechęcił się po piśmie z dnia 20 kwietnia 1930 wystosowanym do niego przez bpa A. Lisieckiego, który poinformował go, że na stanowisko proboszcza w Piotrowicach jest przewidziany inny kandydat. Wówczas tempo prac budowlanych przy wznoszeniu nowego obiektu sakralnego znacznie spadło. Ks. Muża zgłosił swoją kandydaturę na stanowisko proboszcza w Lyskach. Już po śmierci biskupa, listem ks. Wilhelma Kasperlika z 12 sierpnia 1930 został zachęcony do konty-nuowania budowy. Została ona ukończona 26 października 1930; nowy prowizoryczny jeszcze kościół został poświęcony NSPJ.

W 1931 roku ks. Muża został proboszczem parafii, która objęła Piotrowice, Ochojec i tzw. Kostuchnę Piotrowicką. Założył Sodalicję Mariańską, Arcybractwo Matek Chrześcijań-skich, Stowarzyszenie Mężów Katolickich, Stowarzyszenie Młodzieży Polskiej, Stowarzy-szenie Pań św. Wincentego a Paulo. Przyczynił się do zintegrowania ludności miejscowej z napływową (pracownikami urzędów i instytucji wojewódzkich w Katowicach), która za-siedlała nowo wybudowane osiedla piotrowickie. Za działalność tę z inicjatywy wojewody śląskiego Michała Grażyńskiego został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi. 

2 listopada 1939 został aresztowany i osadzony w więzieniu przy ul. Mikołowskiej w Kato-wicach. Po trzech miesiącach, za kaucją złożoną przez jednego z katowickich Niemców, pod warunkiem opuszczenia Piotrowic, został uwolniony. Decyzją bpa S. Adamskiego zo-stał administratorem parafii NSPJ w Koszęcinie. Do Piotrowic powrócił 31 października 1946. W 1947 roku założył parafialny oddział Caritas, w 1949 roku bibliotekę parafialną. Krytycznie odnosił się do sytuacji politycznej w Polsce. W 1956 roku został mianowany radcą duchownym. W związku z chorobą nowotworową oka, w 1968 roku zrezygnował z probostwa, leczył się w Instytucie Onkologicznym w Gliwicach. Zmarł 8 października 1969 w Piotrowicach i tam został pochowany.

Źródło: http://encyklo.pl/index.php?title=Muża_Anastazy 

  

 

Copyright © Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa i św. Jana Bosko