Najświętszego Serca Pana Jezusa i św. Jana Bosko

Rzymskokatolicka Parafia

  

  

 

 

Sakrament Bierzmowania 

Ważne informacje dotyczące przyjęcia sakramentu bierzmowania.

  1. Młodzież pragnąca się przygotować do przyjęcia sakramentu bierzmowania zgła-sza się zasadniczo do swojej Parafii, tzn. tam gdzie mieszka i to właśnie tam odbywać się będzie ich przygotowanie do bierzmowania. W uzasadnionych wypadkach, chcąc się przygotować do bierzmowania w innej Parafii, prosi grzecznościowo proboszcza swojej Parafii o pisemną zgodę.
  2. Podstawą w przyjęciu sakramentu bierzmowania jest pragnienia zbliżania się do Boga, chęć rozwoju swojej relacji z Nim. Żeby to było możliwe, konieczne jest regularne spotykanie się z Bogiem w trakcie niedzielnej Eucharystii, comiesięczne praktykowanie spowiedzi świętej, dbałość o życie modlitewne.
  3. Przygotowanie do przyjęcia sakramentu trwa 2 lata. Rozpoczyna się w 7 kla-sie szkoły podstawowej. Kandydat jest zobowiązany do uczestnictwa w mszach mło-dzieżowych, które mają miejsce w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca o godz. 18:00. W drugim roku przygotowania, czyli w 8 klasie podstawowej (bądź wygasza-jącej 3 gimnazjum) spotkania mają miejsce w 1 i 3 poniedziałek miesiąca. W pierw-szy poniedziałek msza młodzieżowa + spotkanie w grupach, natomiast w 3 ponie-działek miesiąca spotkanie w grupach rozpoczynające się o godz. 19:00. Ponadto od marca w roku poprzedzającym bierzmowanie kandydaci rozpoczynają spotkania ogólne po mszy młodzieżowej.
  4. W ramach spotkań w grupie (około 15 w ciągu całego przygotowania) kandy-dat jest prowadzony do możliwości doświadczenia bożej miłości, poznania osoby Du-cha Świętego, poznania różnych aspektów budowania relacji z Jezusem oraz jest prowadzony do zaangażowanie się w życie Kościoła (parafii).
  5. Zalecany jest również wyjazd weekendowy kandydatów, który jest kulmina-cyjnym punktem w drodze przygotowania do przyjęcia sakramentu bierzmowania. Tematem przewodnim wyjazdu rekolekcyjnego jest poznanie osobiste osoby i dzia-łania Ducha Świętego.
  6. Żeby rozpocząć przygotowanie, każdy z młodych ludzi najpierw wypełnia formularz internetowy znajdujący się na stronie naszej Parafii w z [kliknij] i pisze kilka słów o sobie, swoich planach, marzeniach, swojej drodze wiary i prosi o przygotowanie do tego sakramentu. Pismo to kieruje do Proboszcza ks. Zdzisława Brzezinka. Jeżeli ktoś był ochrzczony poza parafią w Piotrowicach dołącza świadectwo chrztu (obowiązkowe).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa i św. Jana Bosko